do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://nd.wug.gov.pl/bhp/10_12_2011
Drukuj grafikę : tak / nie

10.12.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 28.12.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 65/2011/EW

o wypadku ciężkim, zaistniałym w dniu 10.12.2011 r. o godzinie 810 w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, któremu uległ górnik-operator, lat 35, pracujący w ZG „Rudna” 10 lat.

Wypadek zaistniał w pasie P-26a, pomiędzy komorami K-27 i K-28, w polu XII/1 oddziału górniczego G-1, w rejonie Rudna Główna, na poziomie 1000 m, w odległości o około 2500 m od szybu R-I. Złoże, o miąższości od 4,0 do 10,5 m, eksploatowane było systemem komorowo-filarowym, z likwidacją dolnej warstwy podsadzką suchą RG-6. W miejscu wypadku wyrobisko miało szerokość ok. 7 m i około 4 m wysokości. Strop wyrobiska zabezpieczony był obudową kotwiową wklejaną o długości żerdzi 2,6 m, w siatce 1,5 x 1,5 m.

W dniu 10.12.2011 r., na zmianie pierwszej wielozmianowego systemu pracy (WSP), trwającej od godziny 600 do 1400, operator kotwiarki z oddziału eksploatacji maszyn dołowych C-1, został skierowany do pracy w polu XII/1 oddziału górniczego G-1. Na polecenie osoby dozoru ruchu górniczego przystąpił do uzupełnienia obudowy w przodku komory K-28, po wybraniu urobku i obrywce. Około godziny 800 wjechał i ustawił obsługiwaną przez siebie kotwiarkę nr zakładowy 243 w wyznaczonym miejscu pracy. Podłączył maszynę do rozdzielnicy 500 V, znajdującej się w pasie P 26a, pomiędzy komorami K-27 i K-28. Następnie przystąpił do podłączania maszyny do sieci wodnej, której przyłącze również znajdowało się w pasie P-26a. W tym czasie, operator ładowarki typu LKP-0903 nr zakładowy 307, wybierał urobek z przodków P-27 i P-26a z komory K-27. W trakcie jednego z manewrów cofania (jazda łyżką do przodu) wjechał ładowarką do pasa P 26a i uderzył krawędzią łyżki w nogi operatora kotwiarki, który doznał urazowej amputacji prawej stopy. Znajdujący się w pobliżu sztygar oddziału C-1 oraz inni pracownicy oddziału udzielili poszkodowanemu pomocy przedlekarskiej. Lewa stopa pozostawała w bucie gumowym i jej stan wydawał się udzielającym pomocy lepszy. Sztygar oddziałowy polecił niezwłocznie odwieźć poszkodowanego pod szyb R-I. W czasie jazdy, poprzez system łączności bezprzewodowej, polecił, by wezwany przez dyspozytora lekarz-ratownik czekał na podszybiu. Tamże lekarz-ratownik udzielił poszkodowanemu pomocy lekarskiej. Po wywiezieniu na powierzchnię poszkodowany został odwieziony karetką do Szpitala Miejskiego w Lubinie, w którym przeprowadzono amputację stopy lewej.

W związku z wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał:

 1. Wydał decyzję, w której polecił wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, w części dotyczącej eksploatacji samojezdnych maszyn górniczych:
  - Ładowarki kopalnianej typu LKP-0903 nr zakładowy 307,
  - Kotwiarki typu SWKA Roof Master 2.2 nr zakładowy 243,
  do czasu:
  - Uzupełnienia elementów oznakowania służącego do zabezpieczenia miejsca pracy maszyny w kotwiarce typu SWKA Roof Master 2.2 nr zakładowy 243 i dopuszczenia jej do ruchu,
  - Sprawdzenia stanu technicznego, przez właściwą jednostkę upoważnioną do przeprowadzenia badań i oceny wyrobu.
  Uzależnił ponowne dopuszczenie ładowarki do ruchu od usunięcia stwierdzonych ewentualnie nieprawidłowości oraz uzyskania zezwolenia na oddanie do ruchu wydanego przez KRZG O/ZG „Rudna” lub osobę przez niego upoważnioną.
 2. Zobowiązał Przedsiębiorcę, w drodze decyzji, do:
  - Sprawdzenia stanu technicznego ładowarki typu LKP-0903 nr zakładowy 307, w zakresie sprawności układu hamulcowego oraz instalacji oświetleniowej, przez właściwą jednostkę upoważnioną do przeprowadzenia badań i oceny wyrobu w zakresie jej stanu technicznego,
  - Przedstawienia sprawozdania i wyników z wykonanych czynności sprawdzających, określonych w pkt 1, w terminie do 31 grudnia 2011 r.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.