do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://nd.wug.gov.pl/bhp/14_04_2008
Drukuj grafikę : tak / nie

14.04.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-6/gg-04/2008

Katowice, dnia 17.04.2008 r.


I N F O R M A C J A Nr 6/2008 śm./EW

o wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 14.04.2008 r. o godzinie 1512 w JSW S.A. KWK „Zofiówka” w Jastrzębiu Zdroju, w przodku upadowej F-1 z poziomu 900 do poziomu 1080, któremu uległ pracownik firmy PROGÓR sp. z o.o., lat 22, zatrudniony jako pomoc dołowa, pracujący w górnictwie 4 lata.

Wypadek zaistniał w przodku upadowej F-1 z poziomu 900 do poziomu 1080. Przedmiotowe wyrobisko drążone było w warunkach IV kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia wodnego i klasie B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. W miejscu wypadku nachylenie spągu wynosiło - 17o, szerokość wyrobiska 5,5 m a wysokość 3,7 m. Na spągu na całej szerokości była pryzma urobku do wysokości 2,1 m. W czole przodka widoczne było zaburzenie – uskok normalny o zrzucie h = 0,6 m, a strop i ociosy wykazywały tendencje do odspajania się. Na odcinku 7 m, licząc od czoła przodka, obudowa ostateczna nie miała kontaktu z górotworem, a niewypełniona przestrzeń pomiędzy obudową a wyłomem wynosiła 1 m.

Wyrobisko drążone było za pomocą MW w obudowie ŁP 10/V36/4/A o rozstawie odrzwi 0,6 m. Odrzwia obudowy łączone były strzemionami SKL-32/36. Opinkę stanowiła na ociosach siatka zgrzewana zaczepowa, a w stropie siatka zgrzewana zaczepowa podwójna. Obudowa stabilizowana była 10 rozporami typu G. Łuki ociosowe posadowione były na stopach podporowych. Upadowa przewietrzana była za pomocą wentylacji tłoczącej (lutnie elastyczne ø 800 mm i dwa wentylatory WLEP 602 w układzie szeregowym). Odstawa urobku realizowana była przy pomocy ładowarki K-312 oraz przenośnika taśmowego PTG 50/1000.

W dniu 14.04.2008 r. na zmianie B, rozpoczynającej się o godzinie 1200, sztygar zmianowy firmy PROGÓR sp. z o.o. skierował do prac w rejonie przedmiotowego wyrobiska zespół 5 pracowników. Zadaniem brygady było zabudowanie stropnicy kolejnych odrzwi, wykonanie opinki i wykładki, wzdłuż ostatnich 4 odrzwi obudowy na ociosach oraz ewentualne wybranie urobku. Po wykonaniu obudowy tymczasowej, niezgodnie z ustaleniami projektu technicznego, załoga przystąpiła do uzupełniania wykładki na ociosach wyrobiska. W trakcie wykonywania tej czynności odspoiła się bryła skały o wymiarach 1,6 x 1,2 x 0,6 m, która opadając docisnęła głowę pracownika wykonującego wykładkę za obudową po północnej stronie wyrobiska. Poszkodowanego uwolnili współpracownicy. W trakcie transportu poszkodowanego z wyrobiska przybyły lekarz stwierdził zgon. W opinii lekarskiej zapisał: „Uraz głowy, zmiażdżenie głowy”.

Przyczyną wypadku było dociśnięcie głowy do łuku ociosowego odspojoną bryłą skały. Do zaistnienia wypadku przyczyniło się niewłaściwie wykonanie obudowy tymczasowej i ostatecznej, brak wzmocnienia obudowy w strefie uskokowej i pogorszone warunki górniczo-geologiczne.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Rybniku w dniu 14.04.2008 r. wydał decyzję, w której nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej drążenia upadowej F-1 z poziomu 900 do poziomu 1080, do czasu:
    - doprowadzenia obudowy tymczasowej do zgodności z ustaleniami „Projektu technicznego wykonania skrzyżowania trójstronnego wytycznej południowej kołowej poz. 900 do poz. 1080 i wlotu do upadowej F-1 z poz. 900 do poz. 1080 oraz drążenia upadowej F-1 z poz. 900 do poz. 1080”,
    - zabudowania podciągu stalowego, wzmacniającego obudowę w strefie zaburzenia geologicznego, zgodnie z ustaleniami projektu technicznego jw.,
    - wypełnienia przestrzeni pomiędzy wyłomem a obudową w 7-metrowej strefie przodkowej.
  2. Zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego z przyczynami i okolicznościami przedmiotowego wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.