do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://nd.wug.gov.pl/bhp/1_08_2012
Drukuj grafikę : tak / nie

1.08.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-17/gg-199/2012

Katowice, dnia 8.08.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 17/2012 śm/EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 1 sierpnia 2012 r. o godzinie 1640 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Piekary” w Piekarach Śląskich, któremu uległ górnik oddziału G5, lat 49, pracujący w górnictwie 22 lata.

Wypadek zaistniał w oddziale G5 w ścianie 600g przy chodniku 3/600 w pokładzie 506/1, na poziomie 438 m. Pokład 506/1 o grubości do 1,6 m i nachyleniu do 70, niemetanowy, nie zagrożony tąpaniami, zaliczony został do klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. Ściana 600g o wysokości do 1,6 m, długości 133 m, nachyleniu podłużnym do 70 i poprzecznym do 20, prowadzona była z zawałem stropu pomiędzy chodnikami 2/600 oraz 3/600 - który utrzymywany był za frontem ściany. Ścianę wyposażono w 89 sekcji obudowy zmechanizowanej typu Fazos - 08/22-POz1 i kombajn typu KGS-600N, współpracujący z przenośnikiem zgrzebłowym typu PSZ-750 Nowomag, podającym urobek na przenośnik zgrzebłowy typu PZP Kobra zabudowany w chodniku 3/600. W ścianie, na odcinku do 2,0 m od chodniku 600g strop zabezpieczano obudową indywidualną ze stropnic stalowych i drewnianych na stojakach typu HSHC lub stojakach drewnianych.

W dniu 1.08.2012 r. na zmianie „E”, sztygar zmianowy oddziału G5, skierował do ściany między innymi 3 osobowy zespół górników, w tym przodowego. Zadaniem zespołu było wykonanie obudowy indywidualnej w ścianie, przy chodniku 3/600 i przemieszczanie napędu wysypu czołowego przenośnika ścianowego. W ścianie na odcinku 1,3 m od chodnika 3/600 strop zabezpieczony był dwoma stropnicami stalowymi na stojakach typu HSHC, zabudowanymi przy obudowie chodnikowej. Na odcinku pomiędzy obudową indywidualną a pierwszą sekcją obudowy zmechanizowanej brak było zabezpieczenia stropu obudową indywidualną. Na tym odcinku, zgodnie z ustaleniami projektu technicznego ściany, należało zabudować stropnicę stalową podbudowaną stojakami typu HSHC i przy zestawie obudowy zmechanizowanej stropnicę drewnianą podpartą stojakami stalowymi lub drewnianymi. Po urobieniu odcinka ściany od sekcji nr 35 do chodnika 3/600 i wycofaniu kombajnu, górnik przodowy rozpoczął rabowanie stojaków typu HSHC przy chodniku 3/600. Około godziny 1640 podczas wykonywania obudowy indywidualnej oraz prawdopodobnie podczas przemieszczania napędu przenośnika ścianowego, górnik przodowy z niewyjaśnionych przyczyn doznał urazu głowy. W wyniku odniesionych obrażeń, pomimo prowadzonej akcji ratowania poszkodowanego, o godzinie 1810 na powierzchni, lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon.

Przyczyną wypadku śmiertelnego górnika był uraz głowy, doznany w niewyjaśnionych okolicznościach podczas prac związanych z wykonywaniem obudowy indywidualnej w ścianie przy chodniku 3/600 oraz przemieszczaniem napędu przenośnika ścianowego.

Po zaistniałym wypadku Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach:
wstrzymał ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej:

  • eksploatacji pokładu 506/1 ścianą 600g do czasu uzyskania szerokości przejścia do ściany z chodnika 3/600 wzdłuż napędu przenośnika ścianowego typu PZS-750 NOWOMAG nie mniejszej niż 0,7 m oraz zabudowy skrzyżowania ściany z chodnikiem 3/600 zgodnie z postanowieniami „Projektu technicznego eksploatacji wraz z technologią wykonywania robót dla ściany 600g w pokładzie 506/1”, zatwierdzonego w dniu 30.01.2012 r. przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
  • eksploatacji przenośnika zgrzebłowego podścianowego typu PZP Kobra zabudowanego w chodniku 3/600 w pokładzie 506/1 do czasu wyposażenia przenośnika w osłony zakrywające rynnociąg na odcinku pomiędzy jego zwrotnią a przenośnikiem zgrzebłowym ścianowym oraz rozparcia stacji zwrotnej przy pomocy dwóch stojaków,

oraz nakazał zabezpieczenie do ewentualnych badań stojaka hydraulicznego typu HSHC 40NZ nr 15 wyprodukowanego w 2012 r.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.