do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://nd.wug.gov.pl/bhp/24_09_2012
Drukuj grafikę : tak / nie

24.09.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 2.10.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 60/2012/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 24.09.2012r. o godzinie 2050
w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Pokój” w Rudzie Śląskiej, któremu uległ górnik przodowy oddziału GRP-2, lat 47, pracujący w górnictwie 25 lat.

Wypadek zaistniał w chodniku 8 w pokładzie 502w.g. na poziomie 600 m. Pokład 502 zaliczony został do klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, I kategorii zagrożenia metanowego, III stopnia zagrożenia tąpaniami i I stopnia zagrożenia wodnego.

Chodnik 8 drążony był w partii wschodniej obszaru górniczego kopalni, gdzie występowała sieć częściowo zlikwidowanych wyrobisk wykonanych w latach 20-tych ubiegłego wieku. Ponadto w tym rejonie w stropie pokładu 502 zalegała warstwa spękanego iłowca o grubości do 6,5 m. Wyrobisko o nachyleniu od 2° do 5°, drążone było przy użyciu kombajnu chodnikowego typu AM-50z-w w obudowie typu ŁP10/V29/A, w rozstawie co 0,8 m oraz co 0,6 m na odcinku pogorszonych warunków górniczo-geologicznych. Obudowa stabilizowana była rozporami dwustronnego działania, a opinkę stropu i ociosów stanowiły siatki stalowe zgrzewane opięte workami z tkaniny polipropylenowej. Wyrobisko przewietrzano wentylacją lutniową kombinowaną. Do dnia 24.09.2012 r. wydrążono 256 m chodnika 8 w pokładzie 502 w.g.

W dniu 24.09.2012r. na zmianie „D” rozpoczynającej się o godz. 1830, sztygar oddziałowy oddziału GRP-2 skierował 5 osobowy zespół pracowników do chodnika 8. Zadaniem zespołu było wypełnienie drewnem przestrzeni o głębokości około 1,5 m powstałej w przodku, po północnej stronie wyrobiska pomiędzy łukami ociosowymi a wyłomem. W tym celu górnik przodowy z pomostu roboczego wkładał odcinki drewna okrągłego za obudowę. Około godziny 2050, przodowy został uderzony w głowę opadającymi skałami i kawałkami drewna, w wyniku czego spadł z pomostu roboczego na pryzmę urobku zalegającą w przodku. Po wytransportowaniu go na powierzchnię, według wstępnej opinii lekarskiej poszkodowany doznał: urazu głowy z raną ciętą potylicznej części głowy z utratą przytomności, którą odzyskał po około 20 min. Po przeprowadzeniu badań lekarskich w Szpitalu Miejskim nr 5 w Sosnowcu w dniu 25.09.2012 r. u poszkodowanego stwierdzono: „Ciężki uraz czaszkowo – mózgowy oraz liczne złamania kości twarzoczaszki i czaszki. W związku z tym o godzinie 1010 , kierownik ruchu zakładu górniczego zgłosił wypadek do Dyrektora OUG w Gliwicach.

Przyczyną wypadku było uderzenie przodowego w głowę opadającymi skałami i kawałkami drewna oraz upadek z pomostu na pryzmę urobku.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor OUG w Gliwicach wstrzymał ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej drążenia chodnika 8 w pokładzie 502w.g. do czasu:

  1. Ustalenia w projekcie technicznym i technologii prowadzenia robót zasad bezpiecznego wykonywania wykładki i pełnego wypełniania przestrzeni za obudową, z uwzględnieniem pustek sięgających ponad 1,5 m w głąb ociosu wyrobiska, w aspekcie wykonania i stosowania prawidłowego i bezpiecznego podestu roboczego,
  2. Zabezpieczenia i wypełnienia pustki za obudową w północnym ociosie wyrobiska w jego strefie przyprzodkowej oraz wykonania wzmocnienia ociosu i stropu w przodku w sposób gwarantujący właściwe zabezpieczenie stropu. Roboty należy prowadzić zgodnie z odrębną technologią, uwzględniającą pogorszone warunki górnicze w tym wyrobisku, zatwierdzoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.