do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://nd.wug.gov.pl/bhp/26_03_2015
Drukuj grafikę : tak / nie

26 03 2015

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa                                                                                                                                                                                                          Katowice, dnia 2 kwietnia 2015 r.

GOW-4/gpo-105/2015

 

I N F O R M A C J A   Nr 4/2015 śm./EW

 

o wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 26 marca 2015 r., około godz. 2253, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie w pasie p-65 z komory K-35, w piętrze F1W oddziału G-63, któremu uległ operator maszyn i urządzeń pod ziemią, lat 31, pracujący w górnictwie 8 lat.

 

W dniu 26.03.2015 r. ok godz. 2253, w piętrze F1W kopalni „Polkowice-Sieroszowice” doszło do odspojenia się łaty skalnej z zachodniej części stropu pasa P-65 (stanowiącego lokalne rząpie), drążonego z komory K-35 w kierunku granicy piętra.

Roboty eksploatacyjne w piętrze F1W prowadzone były na głębokości ok. 1000 m. Złoże rud miedzi o miąższości od 0,5 do 2,2 m (śr. 1,4 m), o rozciągłości W-E, zapada w kierunku N pod kątem 2-3°, lokalnie więcej. Eksploatacja prowadzona była systemem komorowo-filarowym z ugięciem stropu z ruchowym filarem zamykającym (J UGR-PS). Złoże zaliczone zostało do drugiego stopnia zagrożenia tąpaniami oraz pierwszego stopnia zagrożenia wodnego. Dla robót eksploatacyjnych były opracowane: projekt techniczny eksploatacji oraz szczegółowy projekt eksploatacji, zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego. Stropy wyrobisk eksploatacyjnych były zabezpieczone obudową kotwiową wklejaną i rozprężną o długości żerdzi 1,6 m, w siatce kotwienia 1,5 m x 1,5 m.

Rozcinkę calizny prowadzono wyrobiskami o szerokości około 6 m przy stropie (do 9 m w fazie rozwiniętej eksploatacji) i wysokości zgodnej z nakazaną furtą wybierania, wydzielając od wysokości pasa P-56 diagonalne filary w geometrii 9 m x 7 m.

W dniu 26.03.2015 r. na zmianie III WSP, dwóch pracowników: operator maszyn  i urządzeń oraz elektromonter, zostało skierowanych do zainstalowania pompy odpompowaniu wody gromadzącej się w przodku pasa P-65. W trakcie montowania pompy typu P-2, na wysokości projektowanej komory K-36 nastąpiło odspojenie się i opad łaty skalnej o grubości ok. 20 cm i powierzchni ok. 2 m2 z zachodniej (lewej) części stropu pasa P-65. Uderzony opadającą łatą skalną operator zmarł w wyniku odniesionych obrażeń, co stwierdził lekarz-ratownik po akcji reanimacyjnej zakończonej o godzinie 2356.

W trakcie zmiany roboczej w dniu 26.03.2015 r. przed wystąpieniem wypadku w piętrze F1W nie wystąpiły wstrząsy górotworu – nie zarejestrowano aktywności sejsmicznej.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było uderzenie poszkodowanego łatą skalną opadającą z zachodniej części stropu pasa P-65.

Dyrektor OUG we Wrocławiu, decyzją z dnia 27.03.2015 r. wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, w części dotyczącej piętra F1W oddziału G-63, obejmującej pasy P-65 i P 66 od komory K 34 (włącznie) do czół przodków, do czasu:

  1. Zinwentaryzowania obudowy w ww. rejonie przez mierniczego górniczego,
  2. Przeprowadzenia kontroli stanu wyrobisk i obudowy w ww. rejonie zakresie i na zasadach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
  3. Dokonania oględzin stropu w ww. rejonie, w tym w miejscu wypadku, przez uprawnionego geologa w celu sporządzenia opisu geologicznego miejsca wypadku wraz z ustaleniem szczegółów budowy geologicznej stropu w ww. rejonie,
  4. Ustalenia koniecznego zakresu oraz wykonania dodatkowego zabezpieczenia stropu ww. rejonu, na zasadach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Ponadto, wznowienie ruchu uzależnił od wydania zezwolenia przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.