do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://nd.wug.gov.pl/bhp/29_04_2009
Drukuj grafikę : tak / nie

29.04.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 5.05.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 26/2009/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 29 kwietnia 2009 r. o godz. 1910 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Knurów” w Knurowie, któremu uległ elektromonter oddziału elektrycznego MEUD-2, lat 40, pracujący w górnictwie 22 lata.

Wypadek zaistniał w pochylni II na skrzyżowaniu z chodnikiem II w pokładzie 408/1 na poziomie 850 m. Pokład 408/1, niezagrożony tąpaniami, został zaliczony do I kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia wodnego i klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Na skrzyżowaniu zlokalizowany był przesyp z przenośnika zgrzebłowego typu Skat E180W nr kopalniany 2, zabudowanego w pochylni II, na przenośnik zgrzebłowy typu Skat E180W nr kopalniany 1 zabudowany w chodniku II. W obu wyrobiskach podwieszona była trasa kolejki z napędem spalinowym. W pochylni II, po stronie wschodniej skrzyżowania, prowadzona była przebudowa wyrobiska.

W dniu 29.04.2009 r, na zmianie popołudniowej, nastąpiła awaria przenośnika nr 2. Przebywający w rejonie skrzyżowania elektromonter zlokalizował przyczynę awarii i po jej usunięciu zezwolił na jego uruchomienie. Po załączeniu przenośnika, obsługujący zauważył elektromontera leżącego na spągu skrzyżowania, z obrażeniami głowy.

Po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanego przetransportowano do punktu opatrunkowego, w którym lekarz stwierdził ranę ciętą tłuczoną okolicy nadoczodołowej prawej. Następnie elektromontera przewieziono do Szpitala Miejskiego w Knurowie, a później do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu. Według opinii lekarskiej, wydanej w szpitalu w dniu 30.04.2009 r., poszkodowany doznał urazu mózgowo – czaszkowego, stłuczenia krwotocznego płata czołowego prawego wraz z krwawieniem śródczaszkowym, pęcherzyków powietrza przymózgowych z obrzękiem mózgu oraz licznych złamań obydwu zatok nosowych z przemieszczeniem.

W trakcie oględzin rejonu skrzyżowania pochylni II i chodnika II pracownicy zatrudnieni na zmianie z poszkodowanym udzielali nieprecyzyjnych wyjaśnień co do przebiegu zdarzenia. Wobec powyższego, według aktualnej wiedzy, nie można określić jednoznacznych przyczyn i okoliczności wypadku.

W dniu 29.04.2009 r. o godzinie 2138 dyrektor OUG w Gliwicach został powiadomiony o wyjeździe karetki pogotowia do szpitala z poszkodowanym - (wypadek lekki).

Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach rozpoczął badania powypadkowe w dniu 30.04.2009 r. o godzinie 1115 po uzyskaniu informacji o doznanych przez pracownika urazach czaszki i ciężkich obrażeniach głowy.

Po przeprowadzeniu w dniu 30.04.2009 r. oględzin miejsca wypadku dyrektor OUG w Gliwicach nakazał wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej:

  1. prowadzenia przebudowy skrzyżowania pochylni II w pokładzie 408/1 z chodnikiem II do czasu jego wyposażenia w dwie szyny podciągowe stalowe o długości od 4,0 m do 6,0 m oraz od 4 do 6 wieszaków, niezbędnych do wykonania obudowy tymczasowej,
  2. poruszania się załogi w rejonie skrzyżowania pochylni II w pokładzie 408/1 z chodnikiem II, do czasu zabezpieczenia stropu i ociosów wyrobiska,
  3. eksploatacji przenośnika zgrzebłowego typu Skat E180W nr 1 zabudowanego w chodniku II w pokładzie 408/1 do czasu wymiany zwrotni i wyczyszczenia jej z urobku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.