do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://nd.wug.gov.pl/bhp/7_05_2013
Drukuj grafikę : tak / nie

7.05.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-7/gem-202/2013

Katowice, dnia 10.05.2013 r.

I N F O R M A C J A Nr 7/2013 śm/EW

o wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 7.05.2013 r. około godziny 532, w KW S.A. Oddział KWK „Rydułtowy-Anna” w Rydułtowach, w upadowej odwadniającej „R” w pokładzie 713/1-2, poziom 1000m, któremu uległ górnik, lat 42, pracujący w górnictwie 23 lata.

Wypadek zaistniał w upadowej odwadniającej „R” w pokładzie 713/1-2, na trasie kolejki spągowej linowej typu KS 650/100 Becker-Pioma, w odległości około 180 m od jej napędu.

Wyrobiska, w których zabudowana była kolejka zostały zaliczone do: III kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia wodnego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, I i III stopnia zagrożenia tąpaniami. Nachylenie trasy kolejki było zmienne i wynosiło od -210 do +100.

Upadowa odwadniająca „R” w pokładzie 713/1-2, w miejscu wypadku, wykonana była w obudowie ŁP-9 V32/9/3, o rozstawie 0,8 m i 0,55 m, z opinką z siatki zgrzewanej, stabilizowanej rozporami stalowymi rozmieszczonymi symetrycznie w ilości 12 sztuk. Wysokość wyrobiska wynosiła 3,45 m, a szerokość 4,85 m, nachylenie 150. Upadowa odwadniająca „R” przewietrzana była wentylacją obiegową.
Kolejka spągowa zabudowana była w upadowej wentylacyjno-transportowej-R w pokładzie 713/1-2, przekopie łączącym I, upadowej odwadniającej „R” w pokładzie 713/1-2, chodniku podścianowym R-15 w pokładzie 713/1-2, przecince z chodnika nadścianowego R-16 w pokładzie 713/1-2 do chodnika podścianowego R-15 w pokładzie 713/1-2 i chodniku nadścianowym R-16 w pokładzie 713/1-2 i przeznaczona była do transportu materiałów i jazdy ludzi, przy czym zabroniony był równoczesny transport materiałów i jazda ludzi. Długość trasy kolejki wynosiła 885 m, a średnicy zastosowanej liny 27 mm. Zestaw transportowy składał się z platformy ciągnąco-nośnej 100kN (P-46), platformy ciągnąco-nośnej 150kN (P-6), wozu z bębnem z liną zapasową (P-7) oraz wózka hamulcowego 60kN (P-14) z kabiną osobową.

W dniu 6.05.2013 r., na zmianie „D”, rozpoczynającej się o godzinie 2400, sztygar zmianowy oddziału GZL-2 skierował 3 pracowników (przodowego, operatora kolejki i konwojenta) do prac transportowych kolejką spągową linową. W tym rejonie były prowadzone prace związane z drążeniem chodnika podścianowego R-15 w pokładzie 713/1-2 przez oddział GRP-5, do których sztygar zmianowy skierował 8 pracowników.

Około godziny 532, w trakcie transportu materiałów w upadowej odwadniającej „R” kolejką spągową linową, z załadowanymi na platformach przekładnią typu JPL-25 z obudową sprzęgła oraz dwoma ostrogorynnami ze wspornikami przenośnika zgrzebłowego typu Rybnik 850 (łączna masa transportowanych materiałów wynosiła około 5600 kg), w kabinie osobowej zabudowanej na wózku hamulcowym jechało 4 pracowników oddziału GRP-5. Gdy zestaw transportowy znajdował się około 150 m od napędu kolejki, na odcinku trasy o nachyleniu po wzniosie od 150 do 210, nastąpiło zerwanie liny ciągnącej w rejonie napędu kolejki. W wyniku zerwania liny, nastąpiło wyłączenie napędu kolejki (po zadziałaniu wyłącznika krańcowego stacji napinającej), zestaw transportowy zaczął przemieszczać się w kierunku stacji końcowej, jeden z górników wyskoczył z kabiny osobowej i został potrącony przez staczający się zestaw transportowy. Po przemieszczeniu się zestawu transportowego na odcinku około 31 m, nastąpiło jego zatrzymanie, po zadziałaniu wózka hamulcowego. Pozostali pracownicy oddziału GRP-5 w czasie zaistniałego zdarzenia, przebywali w kabinie osobowej i nie odnieśli obrażeń.

Nieprzytomnemu poszkodowanemu współpracownicy udzielali pierwszej pomocy, prowadząc akcję reanimacyjną, którą kontynuował przybyły lekarz. O godzinie 655 stwierdził zgon poszkodowanego, a w wydanej opinii lekarskiej napisał: „Uraz wielonarządowy (uraz głowy - otarcie okolicy czołowej lewej, uraz klatki piersiowej i jamy brzusznej) - stan po reanimacji. Zgon godzina 655.”

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został powiadomiony o zaistniałym zdarzeniu w dniu 7.05.2013 r. o godzinie 600, a wypadku śmiertelnym o godzinie 710.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było potrącenie górnika, przez staczający się zestaw transportowy kolejki spągowej linowej, w wyniku zerwania liny ciągnącej, w trakcie jednoczesnego transportu materiałów i niedozwolonej jazdy ludzi.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor OUG w Rybniku, po przeprowadzeniu oględzin miejsca zdarzenia, decyzjami z dnia 7 i 8.05.2013 r., nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego KW S.A. Oddział KWK „Rydułtowy-Anna”, w części dotyczącej eksploatacji kolejki spągowej linowej typu KS 650/100 Becker-Pioma zabudowanej w upadowej wentylacyjno-transportowej-R w pokł. 713/1-2, przekopie łączącym I, upadowej odwadniającej „R” w pokładzie
    713/1-2, chodniku podścianowym R-15 w pokładzie 713/1-2, przecince z chodnika nadścianowego R-16 w pokładzie 713/1-2 do chodnika podścianowego R-15 w pokładzie 713/1-2 i chodniku nadścianowym R-16 w pokładzie 713/1-2.
    Wznowienie eksploatacji ww. kolejki spągowej, uwarunkowano usunięciem skutków zerwania liny ciągnącej ww. kolejki w oparciu o technologię zatwierdzoną przez KRZG oraz przeprowadzeniem jej ponownego odbioru przez komisję powołaną przez KRZG.

    2. Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach przeprowadzić sprawdzenie prawidłowości rozwiązań technicznych, w zakresie liny stalowej o konstrukcji ø27,0 WS 6x36+Ato (W 6x22+Ao)-Z/s-n-I-g1770) - dwóch odcinków o łącznej długości około 30 m, w aspekcie wyjaśnienia przyczyn jej zerwania w czasie prowadzenia transportu tą kolejką.


Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.