do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://nd.wug.gov.pl/bhp/8_03_2011_2
Drukuj grafikę : tak / nie

8.03.2011.2

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 11.03.20011 r.

I N F O R M A C J A Nr 15/2011/EW

o wypadku ciężkim, zaistniałym w dniu 8.03.2011 r. o godzinie 1125 w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju, w upadowej taśmowej do poziomu 1110, w rejonie skrzyżowania z przecinką „d”, któremu uległ ślusarz oddziału Kopex PBSz S.A. w Bytomiu, lat 47, pracujący w górnictwie 20 lat.

Wypadek zaistniał w upadowej taśmowej do poziomu 1110, w rejonie skrzyżowania z przecinką „d”, zaliczonym do IV kategoria zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i II stopnia zagrożenia wodnego. Skrzyżowanie, o wysokość 4,2 m i szerokości 6,0 m, zostało wykonane w obudowie typu ŁP 12 V36/4/A, o rozstawie odrzwi co 0,6 m, stabilizowanych 12 rozporami rurowymi L60V32/34/36. Ponadto obudowa skrzyżowania była wzmocniona pięcioma podciągami z kształtownika V29. Rejon skrzyżowania nie był oświetlony, spąg był twardy, lekko zawodniony oraz nachylony w stronę poziomu 1110 po kątem około 70.

Wzdłuż ociosu wschodniego upadowej taśmowej zabudowana była trasa przenośnika taśmowego typu „Intermet 1000”, o konstrukcji linowej, podwieszonej za pomocą łańcuchów gospodarczych Ø10, w ten sposób, że taśma górna znajdowała się na wysokości około 1,0 m od spągu. Wzdłuż ociosu zachodniego wyrobiska na wysokości 2,3 m od spągu, nad przejściem dla załogi, o szerokości 2,5 m, podwieszona była trasa kolejki podwieszanej typu KPZS-80. Wzdłuż tego ociosu, na wysokości odpowiednio; 0,9 m i 1,2 m od spągu, podwieszone były między innymi dwa preizolowane rurociągi instalacji klimatycznej Ø150, które były połączone z dwoma rurociągami z rur typu GRP/PVC DN 160 w przecince „d”. W rejonie przedmiotowego skrzyżowania rurociągi instalacji klimatyzacji w upadowej taśmowej i przecince „d” połączono za pomocą dwóch wiązek, składających się między innymi z 4 przewodów wysokociśnieniowych NW 32 (poprowadzonych nad trasą kolejki KPZS-80) oraz dwóch zasuw Ø150 (zabudowanych na wysokości 2,40 m od spągu nad przejściem dla załogi), do których podłączono ww. rury typu GRP/PVC DN 160 rurociągów prowadzonych w przecince „d”. Do połączenia rur zastosowane złącza kołnierzowe skręcane 8 śrubami M24.

W dniu 8 marca 2011 r. na zmianie I rozpoczynającej się o godzinie 600, sztygar oddziałowy oddziału maszynowego Kopex PBSz S.A., skierował trzech ślusarzy w rejon przecinki „d”, których zadaniem było usunięcie nieszczelności w instalacji układu klimatyzacji. Około godziny 1100, po usunięciu nieszczelności w instalacji klimatycznej w upadowej równoległej do poziomu 1110 m, ww. sztygar oddziałowy wydał polecenie ślusarzom, aby otwarli dwie zasuwy Ø150 na rurociągu dopływowym i odpływowym, które znajdowały się w rejonie skrzyżowania upadowej taśmowej do poziomu 1110 z przecinką „d”. W trakcie wykonywania tych czynności, około godziny 1125, nastąpiło gwałtowne rozerwanie dwóch rur rurociągu odpływowego instalacji klimatycznej w miejscu połączenia kołnierzowego i przemieszczenie poziome (o długości 1,5 m), w wyniku czego ślusarz, który wykonywał w tym momencie czynności związane z otwieraniem zasuw, stojąc prawdopodobnie na górnej taśmie przenośnika, stracił równowagę i spadł na spąg wyrobiska tracąc przytomność.

Po udzieleniu pierwszej pomocy przez współpracowników, poszkodowany został przetransportowany pod szyb. W trakcie prowadzonego transportu na dole kopalni, do poszkodowanego dotarł lekarz, który przejął nad nim opiekę medyczną. Na powierzchni oczekiwał zespół karetki „R”, który przewiózł poszkodowanego do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

W wydanej wstępnej opinii lekarz stwierdził: „Uraz głowy ze stanem nieprzytomności, podejrzenie urazu wewnątrzczaszkowego”, zaś w wydanej opinii w szpitalu stwierdzono: „Uraz czaszkowo-mózgowy – stłuczenie i obrzęk mózgu. Złamanie kości czołowej, ciemieniowej i skroniowej po stronie lewej”.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został powiadomiony przez KRZG o zaistnieniu wypadku w dniu 8.03.2011r. o godzinie 1240.

Prawdopodobną przyczyną wypadku ciężkiego było nagłe uderzenie ślusarza przemieszczającym się rurociągiem instalacji klimatycznej oraz upadek poszkodowanego na spąg.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Rybniku, decyzją z dnia 8.03.2011 r., wstrzymał ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej eksploatacji instalacji klimatyzacji zabudowanej w przecince „d” pomiędzy upadową taśmową i równoległą do poziomu 1110 oraz w upadowej równoległej do poziomu 1110, z powodu rozerwania rury preizolowanej typu GRP/PVC DN 160 w rurociągu i nieprawidłowego jego zawieszenia.

Ponadto Dyrektor OUG w Rybniku, decyzją wydaną w dniu 8.03.2011 r., zobowiązał Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. w Jastrzębiu-Zdroju do sprawdzenia, przez upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą, prawidłowości zastosowanych rozwiązań technicznych, w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju, w zakresie pewności połączenia dwóch rur preizolowanych typu GRP/PVC DN 160, stanowiących odcinek rurociągu w instalacji klimatyzacji w przecince „d” pomiędzy upadową taśmową i upadową równoległą do poziomu 1110, który został zabezpieczony do badań, mających na celu wyjaśnienie przyczyn i mechanizmu rozerwania tego rurociągu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.