do góry

Nadzorowane zakłady

Jednostki objęte nadzorem i kontrolą organów nadzoru górniczego w 2019 r., z uwzględnieniem stanu zatrudnienia i wydobycia

Lp.Rodzaj zakładu górniczego/zakładu/innej jednostkiLiczba

Zatrudnienie - załoga własna (stan na 31.12.2019)

Wydobycie
w 2019 r.

1. Podziemne zakłady górnicze:  43 90 913
 
 • wydobywające węgiel kamienny

20 (1)

75 008

61 623,0 tys. t (2)

 • węgla kamiennego w likwidacji
14 (3)  1 637  -
 • węgla kamiennego w budowie
2 207 -
 • wydobywające rudy miedzi

3

12 180

31 438,3 tys.t

 • wydobywające rudy cynku i ołowiu

1

987

1 585,8  tys.t

 • wydobywające sól

1

784

876,7    tys.t (4)

 • wydobywające gips i anhydryt

1

95

153,0 tys.t

 • wydobywające solankę do celów leczniczych
 15  1,4 tys.m3
2. Zakłady prowadzące działalność określoną w art. 2 ust. 1 Pgg

22 (5)

1 472

-

w tym zakłady wykonujące drążenie tuneli z zastosowaniem techniki górniczej

2

52

-

3.

Odkrywkowe zakłady górnicze: 

7 416

29 230

 

wydobywające kopaliny ze złóż objętych własnością górniczą:

10

6 303

 brak całościowych danych

 •   wydobywające węgiel brunatny

5(6)

6 190

50 344,1 tys. t

 •   wydobywające pozostałe kopaliny

5

112

 brak danych

wydobywające kopaliny ze złóż objętych prawem własności nieruchomości gruntowej

7 406(7)

22 928

brak danych

4. Otworowe zakłady górnicze: 95 3 431  
 • wydobywające ropę naftową i gaz ziemny

8 (8)

2 523

0,951 mln t + 5,689 mld m3

 • wydobywające sól

(9)

96

2 818,9 tys. t

 • wydobywające siarkę

2

345

568,3 tys.t

 • wydobywające wody lecznicze, wody termalne i solanki

77

379

14 734,0 tys. m3

 • wydobywające metan z pokładów węgla

3

14

4 708,9 tys.  m3

 • podziemny magazyn gazu ziemnego

(10)

74

-

 • podziemne składowisko odpadów w likwidacji

1

0

-

5. Zakłady wykonujące roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 Pgg 186 3 440(11)  -
 Razem zatrudnienie (załoga własna)  128 486  
6. Oddziały podmiotów wykonujących w zakresie swej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego albo zakładu 3933(12) 54 635  
w tym oddziały podmiotów wykonujące drążenie tuneli z zastosowaniem techniki górniczej 2 19  
OGÓŁEM ZATRUDNIENIE (załoga własna wraz z podmiotami usługowymi)  183 121
   

1) 20 kopalń wydobywających węgiel kamienny, prowadzących działalność na 30 ruchach.

2) Według danych Agencji Rozwoju Przemysłu.

3) W strukturach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
4) W tym wydobycie soli w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”.
5) W tym Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.

6)5 zakładów górniczych wydobywających węgiel brunatny (w tym 8 czynnych odkrywek i 3 odkrywki w stanie likwidacji).
7) Zakłady w różnej fazie działalności (prowadzące działalność, eksploatacja kopalin ze złóż nierozpoczęta, eksploatacja wstrzymana i zaniechana, w stanie likwidacji i rekultywacji).
8) W podanej liczbie mieszczą się: 2 zakłady górnicze wydobywające kopaliny na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, 2 zakłady górnicze funkcjonujące jako Oddziały Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., tj. Oddział w Sanoku i Oddział w Zielonej Górze (obejmujące łącznie 54 kopalnie ropy naftowej lub gazu ziemnego oraz 7 podziemnych magazynów gazu ziemnego, w tym 2 funkcjonujące poza krajowym systemem gazowniczym, w strukturze Oddziału w Zielonej Górze − podziemne magazyny gazu ziemnego zaazotowanego), oraz 4 zakłady górnicze funkcjonujące w strukturach innych podmiotów.
9) W tym 1 w likwidacji; w zakładzie górniczym IKS „Solino” funkcjonują 2 kopalnie, tj. KSiPMRiP „Góra” oraz KS „Mogilno”.
10)2 kawernowe podziemne magazyny gazu (KPMG Mogilno oraz KPMG Kosakowo w rozbudowie).

11)Ze względu na specyfikę tej działalności, podmioty wykonujące roboty geologiczne mogą funkcjonować na obszarze właściwości miejscowych kilku urzędów górniczych (zatem faktyczna liczba pracowników może być niższa).

12)Liczba oddziałów podmiotów może być zawyżona ze względu na powtarzalność realizowanych usług w ramach kilku zakładów górniczych albo zakładów, o których mowa w art. 2 ust. 1 oraz art. 86 Pgg.

 • Wersja graficzna: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H