do góry

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-12-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-10-20.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji dostępności i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-10-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarujemy, iż dołożymy wszelkich starań aby wszystkie nowo dodane strony oraz dokumenty, były dostępne. Prosimy jednak o uwzględnienie, że prace nad treściami oraz plikami zawartymi w serwisie, są prowadzone na bieżąco przez redaktorów zarządzających poszczególnymi podstronami. Dlatego prosimy o poinformowanie nas w przypadu zauważenia braku dostępności. Wszelkie uchybienia postaramy się poprawić, aby informacje były w pełni dostępne.

Informacje dla niepełnosprawnych

Wszelkie informacje dotyczące obsługi osób niepełnosprawnych oraz skrótów klawiszowych w serwisie WUG dostępne są na stronie: Informacje dla niepełnosprawnych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Wyższy Urząd Górniczy, ul.Poniatowskiego 31, 40-055, Katowice
Osobą kontaktową jest Pan Paweł Szczechla
e-mail: dostepna[at]wug.gov.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 32 7361856.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wyższy Urząd Górniczy, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice

Kompleks budynków Wyższego Urzędu Górniczego obejmuje dwa sąsiadujące budynki.
Budynek główny urzędu znajdujący się przy ul.Poniatowskiego 31 oraz budynek pomocniczy, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie, przy ul.Poniatowskiego 29.
Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich, odbywa się (po wcześniejszym umówieniu terminu z właściwą komórką organizacyjną WUG), w budynku przy ul.Poniatowskiego 29.

 

Budynek przy ul.Poniatowskiego 29 posiada dwa wejścia.
Wejście bezpośrednio od strony ulicy Poniatowskiego odbywa się wyłącznie po schodach.
Wejście od strony dziedzińca WUG, wyposażone jest w platformę schodową.
Obsługa platformy oraz ewentualne zapewnienie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej ruchowo, jest realizowane przez pracowników wcześniej ustalających termin wizyty.
W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych dostępna na tym samym poziomie, na którym przyjmowane są osoby niepełnosprawne ruchowo.

 

Budynek główny urzędu przy ul.Poniatowskiego 31.
Wejście do budynku przy ul. Poniatowskiego 31 możliwe jest wyłącznie po schodach od strony ul. Poniatowskiego.
Kancelaria znajduje się po prawej stronie od wejścia.
Wejście do budynku jest niedostosowane do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.
W budynku brak jest pochylni, platform schodowych, wind i podjazdów.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

 

Przy wejściu do obu budynków, na dziedzińcu oraz w najbliższym otoczeniu, brak jest stałych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do obu budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynkach nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych i niedowidzących, takich jak pętle indukcyjne, opisy w języku Braille'a czy znaczniki Totupoint.

 

Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie, ul.Magnoliowa 2, 20-143, Lublin

Do budynku, w którym znajduje się siedziba OUG Lublin prowadzą dwa wejścia. Zarówno wejście od ul. Magnoliowej, jak i od tyłu obiektu jest utwardzone. Do obydwu wejść prowadzą schody.

 

Przy schodach od ul. Magnoliowej znajduje się podjazd dla wózków, natomiast z tyłu obiektu jest winda. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze i pierwszym piętrze budynku (winda z tyłu obiektu dojeżdża tylko do I piętra).
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na lewo od wejścia do całego budynku.

 

Siedziba OUG Lublin znajduje się na drugim piętrze budynku i prowadzą do niej jedynie schody. Urząd wyposażony jest w drzwi automatyczne. Kancelaria znajduje się po prawej stronie od wejścia.

 

Na dziedzińcu wyznaczone są 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, również wzdłuż ulicy Magnoliowej, przy której znajduje się obiekt, wyznaczone są 3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku i na wszystkie jego piętra mogą wejść osoby z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
W budynkach nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych i niedowidzących, takich jak pętle indukcyjne, opisy w języku Braille'a, znaczniki Totupoint, oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym.

 

Wkrótce opublikujemy tutaj informacje dotyczące dostępności architektonicznej okręgowych urzędów górniczych

  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H