do góry

Statut

Zarządzenie Ministra Energii z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu

Na podstawie art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wyższemu Urzędowi Górniczemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Energii z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (Dz. Urz. Min. Ener. z 2017 r. poz. 10).
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

STATUT WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

§ 1. Wyższy Urząd Górniczy, zwany dalej „Urzędem”, zapewnia obsługę Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej „Prezesem”, działając pod jego bezpośrednim kierownictwem.
§ 2. 1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Prawny;
2) Departament Górnictwa;
3) Departament Energomechaniczny;
4) Departament Warunków Pracy i Szkolenia;
5) Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem;
6) Biuro Budżetowo-Finansowe;
7) Biuro Administracyjno-Gospodarcze;
8) Biuro Komunikacji Społecznej;
9) Biuro – Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej.
2. W skład Urzędu wchodzą ponadto:
1) Samodzielny Wydział Organizacyjny;
2) Samodzielny Wydział Kadr i Szkolenia;
3) Samodzielny Wydział Informatyzacji;
4) Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego;
5) Samodzielne Stanowisko do spraw Kontroli;
6) Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Obronności i Zarządzania Kryzysowego.
3. Zakres zadań komórek organizacyjnych, samodzielnych wydziałów i samodzielnych stanowisk oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny Urzędu, ustalany przez Prezesa.
4. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi, samodzielnymi wydziałami oraz samodzielnymi stanowiskami rozstrzyga Prezes.
5. Prezes może tworzyć w Urzędzie, na czas określony, zespoły do wykonywania zadań wykraczających poza zakres zadań komórek organizacyjnych, samodzielnych wydziałów lub samodzielnych stanowisk określając ich nazwę, skład, zakres zadań oraz tryb pracy.
§ 3. 1. Prezes kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesów Urzędu, Dyrektora Generalnego Urzędu, osób kierujących komórkami organizacyjnymi, osób kierujących samodzielnymi wydziałami oraz osób zajmujących samodzielne stanowiska.
2. Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, oraz innych pracowników Urzędu, do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.

 

  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H